ReadyPlanet.com


Về sinh trưởng: Giống Seven 99 là giống sinh trưởng t&#


 TÓM TẮT  http://fa.hcmuaf.edu.vn/data/So%20s%C3%A1nh%20s%E1%BB%B1%20sinh%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng,%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20n%C4%83ng%20su%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A7a%20s%C3%A1u%20gi%E1%BB%91ng%20d%C6%B0a%20leo%20_Cucumis%20sativus%20L.pdfPost by seven99 :: Date 2015-03-13 16:38:45


[1]

Opinion No. 1 (3787735)

 TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai” đã được tiến hành từ tháng 03/2011 – 05/2011. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design - RCBD), 1 yếu tố, 3 lần lặp lại với 6 nghiệm thức là sáu giống: TLP 2168, giống Innova NP-474, giống Caesar 17, giống Seven 99, giống L – 333 và giống NH 815 (đ/c). Kết quả thu được: Về sinh trưởng: Giống Seven 99 là giống sinh trưởng tốt nhất với chiều cao trung bình đạt cao nhất là 184,9 cm, số lá trung bình là 30,3 lá và số cành cấp 1 cao hơn so với giống đối chứng. Về phát dục: Giống Seven 99 là giống có thời gian phát dục sớm nhất (34 NSG) nhưng lại có thời gian kết thúc thu hoạch muộn nhất (69 NSG); giống Innova NP-474 là giống có thời gian phát dục muộn (36 NSG) nhưng có thời gian kết thúc thu hoạch sớm nhất (64 NSG). Về sâu bệnh: Giống có tỷ lệ sâu bệnh nhiều nhất là giống Innova NP-474; giống Seven 99 và giống TLP 2168 là giống có tỷ lệ sâu bệnh thấp nhất. Về năng suất: Giống Seven 99 là giống cho năng suất thực tế cao nhất (49,25 tấn/ha) và năng suất thương phẩm cao nhất (45,05 tấn/ha). Về phẩm chất: Tất cả các giống thí nghiệm đều có phẩm chất ngon, hình thức trái đẹp. Trong đó giống được người dân ưa chuộng là giống NH 815 và giống Seven 99. Tóm lại, qua thực hiện thí nghiệm với 6 giống dưa leo cho thấy giống Seven 99 là giống có triển vọng nhất: phát dục sớm, cho năng suất cao, tỷ lệ dưa đèo thấp, phẩm chất ngon.

By seven99 Date 2015-03-13 16:40:01[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail